VHG invloed klimaat op beeldbestek

Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken

Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken

Branchevereniging VHG heeft een communicatieschema laten ontwikkelen om beter in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering bij beeldbestekken. CROW neemt dit schema op in de Handleiding Beeldkwaliteit die in 2019 verschijnt.

Met het schema kunnen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven bepalen of er sprake is van weers- of klimatologische omstandigheden die reden zijn om af te wijken van de overeengekomen afspraken in de opdracht (beeldbestek). Daarmee worden nodeloze conflicten en boetes voorkomen en kan er vooraf beter worden ingespeeld op de te verwachten risico’s. Met het instrument kunnen partijen flexibel inspelen op de voortgaande klimaatverandering, die wellicht zorgt voor nog extremere omstandigheden.

Afwijkende weersomstandigheden
Bijzondere weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een bepaalde beeldkwaliteit niet wordt bereikt. Bij (te) grote afwijkingen in negatieve zin kan de opdrachtgever het werk van de aannemer dan afkeuren. Ook kan hij een boete opleggen. VHG heeft Stabilitas BV de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze het beste omgegaan kan worden met de gevolgen van klimaatverandering voor de uitvoering van werkzaamheden in het openbaar groen. Er is behoefte aan een eenvoudig instrument  waarmee conflicten en boetes bij afwijkende beeldkwaliteit zijn te voorkomen. Het schema helpt om vooraf goede afspraken te maken.

Temperatuur en neerslag
Op dit moment is het al vaak moeilijk om objectief vast te stellen in welke mate de weersomstandigheden aanleiding zijn geweest voor het afwijken van het beeldbestek. Gelet op de klimaatverandering is de verwachting dat werkzaamheden nog meer invloed zullen ondervinden van afwijkende weersverschijnselen. Naast langere droogteperiodes en hogere temperaturen, vooral ook in de steden, zal het neerslagpatroon vermoedelijk veranderen. Dit heeft dan mogelijk tot gevolg dat bepaalde werkzaamheden zoals maaien niet kunnen worden uitgevoerd, of dat de effectiviteit van de werkzaamheden beperkt is.

Beeldbestekken
Onderhoud van de openbare ruimte vindt vaak plaats door middel van het uitvoeren van werkzaamheden conform contracten op basis van beeldbestekken. Hierin ligt vast welke kwaliteit (het beeld van) de buitenruimte moet hebben. Regelmatig vindt beoordeling plaats van de actuele kwaliteit in vergelijking met de overeengekomen kwaliteit.