Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij de aanvaarding en uitvoering van opdrachten door Berg Quality Services.

1 Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering, training en implementatie tussen Berg Quality Services en opdrachtgever.

2 Grondslag offertes
Offertes van Berg Quality Services zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek, project en/of training heeft verstrekt. Berg Quality Services de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsovereenkomst”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Berg Quality Services heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Berg Quality Services betrokken (zullen) zijn.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Berg Quality Services gebeurt uitsluitend na onderling overleg en schriftelijke goedkeuring.

5 Personeel
5.1 Wijzigen adviesteams

Berg Quality Services bepaalt in overleg met de opdrachtgever wijziging in de samenstelling van het adviesteam indien BQS meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten/-projecten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Berg Quality Services.
5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel.
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indienstneming onderhandelen, dan na overleg en schriftelijke goedkeuring van de wederpartij.

6 Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die Berg Quality Services tot tariefaanpassing of aanpassing van de hiervoor genoemde kostenvergoedingen zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, die niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 of 30 dagen (in offerte vermeld) na declaratie-datum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente plus 1 % in rekening gebracht, zonder dat schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Berg Quality Services een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, brengt Berg Quality Services noodzakelijke aanpassingen aan wanneer de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Berg Quality Services worden beïnvloed door allerlei factoren. Men kan hierbij denken aan de kwaliteit van de informatie die Berg Quality Services ontvangt van en de medewerking die wordt verleend door de opdrachtgever. Berg Quality Services kan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van het project zal zijn. In financiële zin is het project afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen veertien dagen dient de opdrachtgever te reageren op de concept eindafrekening van Berg Quality Services. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Berg Quality Services verleent Berg Quality Services medewerking. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Berg Quality Services vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie. Het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag wordt als uitgangspunt gehanteerd. Berg Quality Services van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn aan te rekenen. Bovendien kan van Berg Quality Services van de opdracht in redelijkheid niet worden gevergd. Berg Quality Services heeft daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht. Indien een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Geschillen
Mochten partijen bij een ontstaan geen overeenstemming kunnen bereiken dan benoemen zij gezamenlijk een commissie van drie personen die optreedt als geschillencommissie. Als partijen om welke reden dan ook niet bereid of in staat zijn om een geschillencommissie te benoemen dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan de Kantonrechter van het kanton waar Berg Quality Services gevestigd is. Kosten voor het oplossen van het geschil van de geschillencommissie of van de kantonrechter worden gelijk verdeeld over partijen.

12 Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, handboeken, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen zijn en blijven eigendom van Berg Quality Services. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Berg Quality Services.

13 Vertrouwelijkheid en Geheimhouding
Berg Quality Services is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Berg Quality Services in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Berg Quality Services  geen mededelingen doen over de aanpak van Berg Quality Services, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden.

14 Aansprakelijkheid
Zoals omschreven in punt 2: de overeenkomst tussen Berg Quality Services opdrachtgever heeft het karakter van een “inspanningsovereenkomst”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat – hetgeen sterk afhankelijk van de wijze waarop de opdrachtgever met de geleverde inspanning door Berg Quality Services – niet kan worden gegarandeerd. Berg Quality Services derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van beoogde resultaten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever mag vertrouwen op zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap bij het uitvoeren van advies, trainings of doorlichtingsopdrachten door Berg Quality Services. 

15 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Dec. 2019.