Zorg & Welzijn

Kinderopvang Stichting
vraag: Ons HKZ gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem is te ingewikkeld geworden; hoe kan gezorgd worden dat het weer werkt?
antwoord: Sanering en vereenvoudiging van het kwaliteitszorgsysteem in overleg met leiding en medewerkers. Het gevolg was een dun en praktisch digitaal handboek.

GGZ – TBS kliniek
vraag:
Wij willen de managementprocessen, primaire behandelprocessen alsmede de ondersteunende processen goed in kaart brengen en bewaken op resultaat.
antwoord: Leiding en medewerkers hebben de training Procesmanagement gevolgd zodat zij zelf procesbeschrijvingen kunnen maken en onderhouden. Kritische procesindicatoren zijn vastgesteld en geven inzicht in het meten en sturen van het proces en resultaat.

Instelling Verzorging & Verpleging
vraag:
We willen 6 interne auditoren opleiden die de primaire en ondersteunende zorgprocessen periodiek kunnen doorlichten en rapportage uitbrengen ?
antwoord: Diverse functionarissen o.a. zorgcoördinatoren hebben de 3-daagse opleiding ‘voorbereiden, uitvoering en rapporteren van interne auditoren’ met het eigen HKZ kwaliteitszorgsysteem in de eigen instelling met succes en tevredenheid gevolgd.

Bemiddelingsbureau Thuiszorg
vraag: We hebben behoefte aan een gestructureerde werkwijze m.b.t. doelen, zorgplanning, managementinformatie en zicht op de tevredenheid van zorgvrager, zorgverlener en medewerkers. En willen ook een HKZ certificaat. Hoe pakken we dit aan?
antwoord: Advies: opzet en invoering van een bedrijfsvoeringsysteem dat tenminste voldoet aan HKZ-eisen deelschema Bemiddeling. Alle medewerkers betrekken bij het maken van afspraken en e.e.a kort en bondig vastleggen. Resultaat: cum laude geslaagd in juni 2007!


Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden