Business Proces- en Risicomanagement

Business Proces- en risicomanagement vormt het fundament van een bedrijfsvoering die streeft naar doelmatigheid en klant of cliëntgerichtheid.
Door het invoeren en actief bezig zijn met proces- en risicomanagement kunnen extra voordelen worden bereikt, zoals:

  1. Betere coördinatie van relaties tussen afdelingen
  2. Werken met normen maakt prestatiesturing beter mogelijk
  3. Transparantie voor externe belanghebbenden (bijv. opdrachtgever, verwijzers, verzekeraars)
  4. Cliënt gerichtheid ook bij de ondersteunende processen
  5. Inventarisatie en analyse van risico's en het vermijden of verminderen daarvan
  6. Inzicht in ieders processen bevordert ketengericht samenwerken
  7. Onderbouwing van verbeteracties
  8. Verkrijgen van ISO-9001/HKZ certificaat (indien gewenst)
  9. Ontwikkelen van proceskennis en systematisch denken van medewerkers.
  10. Goede beschrijvingen leidt tot effectieve interne audits.

De ontwikkeling van proces- en risicomanagement verloopt in een drietal fasen:
fase 1: beschrijven van de processen en inventarisatie van risico's
fase 2: organiseren van processen en risicobeheer en -analyse
fase 3: ontwikkelen van verbetervermogen: doelmatig en doeltreffendheid.

Het schriftelijk vastleggen van afspraken, processen en methoden maakt de organisatie transparant.
Procedures en procesbeschrijvingen geven namelijk aan welke activiteiten achtereenvolgens moeten worden ondernomen om tot een bepaald werkresultaat te komen. Procedures geven dus aan "wat" er gedaan moet worden, door "wie" en in welke "fase". welke risico's worden onderkend en welke maatregelen zijn nodig om risico's te vermijden, te verminderen of op te heffen.

Activiteiten kunnen geordend worden naar uitvoerende of management processen. Binnen uitvoerende processen kan een onderscheid worden gemaakt in primaire processen en ondersteunende processen zoals administratie, beheer van gebouwen en infra structuur, personele ondersteuning, informatisering, catering ed.

De samenhang van processen heeft te maken met de uitkomst van de activiteiten. Zo vormt de uitkomst van de ene activiteit bijvoorbeeld de invoer van een andere activiteit, bijvoorbeeld in de zorgsector: ontvangst, intake, zorgplan opstellen, indicatiestelling afstemmen, zorgplan uitvoeren, voortgang bespreken, bijstellen van zorgplan, evalueren van zorgplan.

BQS is gespecialiseerd in het opstellen van leesbare en werkbare procesbeschrijvingen en procedures. Deze zijn begrijpelijk voor de medewerker in uw organisatie. Leiding en medewerkers worden betrokken bij het opstellen en de inhoud ervan. Hun kennis, inzicht en ervaring van de werkprocessen, de risico's en de kritieke activiteiten in het proces zijn de basis voor de procedure of procesbeschrijving. Dan wordt deze ook daadwerkelijk gebruikt en aangepast als de werkwijze veranderen. Bijvoorbeeld bij invoering van nieuwe en andere werkzaamheden, het inwerken van nieuwe medewerkers, als input voor interne audits e.d.

De aanpak van BQS zorgt ervoor dat uiteindelijk alle processen op de verschillende niveaus gestroomlijnd en op elkaar afgestemd worden. Het doel hiervan is het bereiken van een totaal overzicht en integrale benadering van management-, uitvoerende- en ondersteunende processen. Niet functioneel, maar procesmatig benaderd.Berg Quality Services B.V.   |   T: 06 - 21 26 87 54   |   algemene voorwaarden